تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
عـشـق دوم
مــیـگـن عشــق اول مـهــمـه ، ولـى بـیـشـتـر کـه آدم فـکـر مـیـکـنـه . . . مـیـبــیـنـه از اون مـهـمـتــر عـــشــق دومـــه !عـشـق دوم وقـتـى مــیـاد کــه بـــراى اولــیـن بــارقــلـب آدم شــکـســتــه . . . نـفـس آدم گــرفــتـه شـــده . . .امــیــد هــاى آدم از بــیـن رفــتـه . . .کــه آدم فـهــمـیـده هـمه ى عــشـق هــا تــا ابــــد نـمـیــمـونــن ،حــتـى وقــتـى آدم فـکر مـیـکـرده ، امـیــدوار بــوده ، آرزو مـیـکرده کـه بـمـونـنعــشـق دوم وقــتـى مـــیـاد کـه اعـتـمـاد آدم دیـگه صـد در صـد نـیـسـت !هـمـیـشـه فــاصــلــه یـکــم بـیـشــتـر نـگه داشــتـه مـیـشــه . . .هـمـیــشــه آدم یـکـم مــــواظــب تــره . . .هــمـیــشـه بــاورهــا یکـم بــیشـتــر زمــان مـیــبــره . . .عــشــق دوم وقــتـى مــیــاد کــه هــمــه ى تــصــویــرهــاى ذهــنـى آدم از "عـشـق" در یــک نــفــر خــلاصــه میـشــده و تـمــام . . . مــیــدونــیـن عــاشــق شــدن ، هــر چــى آگــاهى مــیــره بــالا سخــت تــره !هــر چــى دیــده بــاشـى و شنـیــده بـاشـى و تـجـربـه کــرده بـاشـىاز ســادگــیـت کــم میـشــه و مــیـدونى دلــتــو بــایــد دو دسـتــى بـچـســبـى و بــه هــر کــسى نــدى !کـم کـم آدم تـشـخـیــص مــیــده ،واقــعـى رو از الـکى . . . سـطـحى رو از جــدى . . . گــذرا رو از مـونـدگار بــه عـشــق دوم بــایــد خــیـلى تـبــریـک گـفــت . . . بــایــد دســتـش و گـــرفــت و فــشــرد و بـهتش مــدال تـقـدیـر داد !چــون زمــانــى تــو دل آدم جــا گــرفــت ،کـه آدم فـکـر مـیـکـرد . . . مـطـمـئـن بـود ، شـک نـداشـت . . .کــه دیـگـه هــرگـز عــاشــق نـمـیـشه ،و دلـشـو بـه کـسى غــیـر از اون نـمـیــده . . .
+ تعداد بازدید : 32 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T04:22:11+02:00 و ساعت :