تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل چت روم
بستن تبلیغات [X]
یه داستان ادبی کره ای ترجمه شده

داﺳﺘﺎن اول: ند

ﮔﻮن، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺎه ﻛُﺮه

در زﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺷﺎﻫﺰادهاي ﺑﺎﻫﻮش و ﺷﺠﺎع ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮانﻫﻮﻧﮓ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺴﺮِ ﺷﺎه آﺳﻤﺎﻧﻲ

ﺑﻮد. ﺷﺎﻫﺰاده از ﭘﺪرش ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهي زﻳﺒﺎي ﻛﺮه را ﺑﻪ او ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﺷﺎه، ﻛُﺮه را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﺨﺸﻴﺪ

ﻬﺮ آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد و ﺳﻪ ﻫﺰار ﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦو ﺷﺎﻫﺰاده را در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﻪ ﻣ

.ﻓﺮﺳﺘﺎد

ﺒِﮓ ﺻﻨﺪل رﺳﻴﺪ و از ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ. در آن ﺟﺎ او ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪسﺷﺎﻫﺰاده در زﻳﺮ درﺧﺖ ﻣﻘﺪس روي ﻛﻮه ﺗ

را ﺑﻨﺎ ﻛﺮد وزﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﻳﺶ داﺷﺖ: ﭘﺮﻧﮓﺑِﮓ )= ﺻﺪر اﻋﻈﻢ اﺑﺮ(، اوﺳﺎ )=ﺻﺪر اﻋﻈﻢ

ﺑﺎران( و اونﺳﺎ )= ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﺑﺎد(، ﻛﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺼﺖ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻤﻪي ﻛﺎرﻫﺎ را ﺗﺤﺖ

.ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻛﺎر داﻧﻪﻫﺎ، زﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻴﻤﺎري، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﻜﻲ و اﻫﺮﻳﻤﻦ

در آن زﻣﺎن ﺧﺮﺳﻲ و ﺑﺒﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻏﺎري ﺑﺰرگ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﻨﺪل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎ

اﺻﺮار آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ روز ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮي درﺧﺖ ﺷﺎﻫﺰادهي آﺳﻤﺎﻧﻲ ـ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺣﺎﻛﻢ

:ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ـ ﻧﻤﺎز ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻴﺴﺖ ﺳﻴﺮ و ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻮ ﺑﻪ آنﻫﺎ داد و ﮔﻔﺖ

«.اﻳﻦﻫﺎ را ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻋﻤﻖ ﻏﺎر ﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ»

ﺧﺮس و ﺑﺒﺮ، ﺳﻴﺮ و ﺟﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎرﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ

آرزوﻳﺸﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد. ﺧﺮس ﺑﺎ ﺻﺒﺮ، ﺑﻲﻟﺒﺎﺳﻲ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮد و ﭘﺲ از ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ روز

.زﻧﻲ زﻳﺒﺎ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺒﺮ ﮔﺮﻳﺨﺖ؛ زﻳﺮا ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ روزﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻏﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ

.زن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﻨﺪل رﻓﺖ و دﻋﺎ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎدر ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﺷﻮد

ﮔﻮن، ﻳﺎ ﺷﺎه ﺟﻨﮕﻞ ﺻﻨﺪل ﺧﻴﻠﻲ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ او ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ ﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺰادهاي ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد ﻛﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺎﻧﻪاش ند

.ﺷﺪ

نﮔﻮن ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺎه ﺷﺒﻪ ﻗﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر از ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎﻫﺰاده د

ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ او روي ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﻮﻧﻴﺎﻧﮓ را ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻧﺎم

ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺻﺒﺢ آراﻣﺶ( داد. اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و دوﻳﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد؛ =) «زوﺳﻮن»

.ﭼﻮن ﻧﺎم واﻗﻌﻲ ﺷﺎه ﻫﻢ واﻧﮓﮔﻮم ﺑﻮد، ﻗﺼﺮش در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺮ واﻧﮓﮔﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد

13

+ تعداد بازدید : 29 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T18:33:14+02:00 و ساعت :