تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
پناهم بده2

قسمت دوم

خدایا بابت انکه سرت داد کشیدم

متاسفم............

بابت ادمی ک تو میگفتی ارزشش را ندارد و من پافشاری کردم

متاسفم.......

برای خودم..............

خوشگل شدی

حالا من ب تیپش نگاه میکردم

کت اسپرت مشکی ک استیناش رو تا ارنج تا شده بود

یه شلوار کتون مشکی و یه بلوز مشکی ک با یه پاپیون سفید تکمیل شده بود

وای غش نکنم

بوی عطر لالیکش مستم کرده بود

یه نفس عمیق کشیدم!!!!!

ب صورتش نگاه کردم !!!تعجب کردم!

مدل موهاشو عوض کرده بود!چ سرعت عملی!

دیزل زده بود!نگاه کردم دیدم مدل موهاش خیلی شبیه سید محمد موسوی

والیبالیستس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

من:ب تو هم میشه امیدوار بود

خندیدو گفت:خوشم میاد کم هم نمیاری!

باهم بسمت ماشین رائین رفتیم!

ضبط رو اون روشن کرد و راه افتاد

باهمیم اما این رسیدن نیست

اون ک دنیامه عاشق من نیست

باهمیم اما پیش هم سردیم

این یه تسکینه این ک همدردیم

(خب ورس اولش معنی دار بود

ب روابط ما میخورد یه جاهاییش)

این حقم نیست، این همه تنهایی

وقتی تو اینجایی،وقتی میبینی بردیم

این حقم نیست،حقم من ک یه عمر

با تو بادم اما،باتو روز خوش ندیدم

تو یه شب میری،قلب تو دریاس

برنمیگردی چون دلت اونجاس

خیلی اشوبی ،خیلی درگیری

خیلی معلومه ک داری میری

(راست میگفت من قرار نبود تا همیشه پیشش باشم

خودش گفت

قرار نبود بهش دل ببندم

خودش گفت مثل خواهرشم)

این حقم نیست، این همه تنهایی

وقتی تو اینجایی،وقتی میبینی بردیم

این حقم نیست،حقم من ک یه عمر

با تو بادم اما،باتو روز خوش ندیدم

(این حقم نیست،احسان خواجه امیری)

یه نگاه ب رائین انداختم، اونم انگار تو فکر بود

جلو در محضر ک پیاده شدیم

رائین دستمو گرفت و برد سمت یه اکیپ

اول خواهرشو نشونم داد و بعد شوهرشو

رائینا و شهاب

رائینا خیلی شبیه رائین بود!

اقا شهاب هم جوون جذابی بود

اما معلوم بود رائینا شیطونه و شهاب ساکت

بعد رفت سمت دوستاش

زوج اول

سامی و گلاره

سامی معلوم بود ک برای خودش یه پا سونامیه

گلاره هم بدتر از خودش!

دو تا زوج کاملا شلوغ

زوج دوم

رادان و ساتیا!

این یکی زوج اما کمی متفاوت تر بودن

میشد گفت زوج عاشق!

از چشماشون عشق کرور کرور میبارید

خوشم میاد رائین هم هرچی دوست داره شیطونن

اما تو لحظه ی اخر صدای یکی در اومد ما دوتا رو معرفی نکرد

ب 2 تا پسری ک روبروم بودن اشاره کرد وگفت:ایلیا و ایین

و بعد رائین اضافه کرد :داداشن!

من رو ب همه اظهار خوشبختی کردم!

جو صمیمی و خوبی بود!

همین ک از خانواده ام سوال نکردن خیلیه

یواش در گوشش گفتم:میدونن ازدواج صوریه؟

یواش گفت:فقط سامی وگلاره و ایلیا و ایین میدونن!

موقعی ک نشستم سر سفره عقد و دخترا مشغول قند سابیدن بودن

و ایلیا وایین هم فیلمبرداری وعکاسی میکردن

فهمیدم دیگ راه برگشتی نیست

چادر سفیدی ک از قبل برداشته بودم،رو سرم انداخته بودم

قران رو باز کردم و شروع ب خوندن ایات سوره نور شدم!

رائین هم همراهیم میکرد!

برای بار اخر ب عاقد گوش دادم

خانم ارغوان بزرگمهر ایا حاضرید ب صداق یک جلد کلام الله مجید،یک شاخه گل

نرگس ویک سکه تمام بهار ب عقد دائم اقای رائین شهامت در بیاورم؟

اون لحظه فقط از خدا خواستم ته این بازی دلخوشی باشه

ن سرافکندگی و پشیمونی!

برای همین لای قران رو بستم و با صدای بلند ومحکمی گفتم:بااجازه خدا بله!

من کسی رو نداشتم،پس فقط خدا پشتیبانم بود!

با صدای سوت و دست ب خودم اومدم

ب رائین نگاه کردم ک عاقد ازش پرسید و باارامش بعله محکمی داد

ب بچه ها نگاه کردم ک هدایاشون بسمت سرازیر شد

اما هیچ کدوم ب زیبایی گوشواره هایی نبود ک اول اسم خودم و خودش بود!

الف و ر

وقتی ازش پرسیدن حلقه ات کو؟

و همه این فرضیه در سرشون بود ک یادش رفته

رائین گفت:چون میخواستم با سلیقه خود ارغوان باشه

حلقه ی اصلی رو موکول کردم ب فردا

اما جعبه ای رو باز کرد ک رینگ های زردی ستی درش دیده میشد!

از سلیقش شکایتی نداشتم

چون همیشه عاشق رینگ بودم

حلقمو ب نرمی دستم کرد و منم حلقشو دستش کردم و وشکون ریز از دستش گرفتم

ک با شیطنت بهم چشمک زد ک منتظر تلافیش باش

اینجا هم ول کن نبود

چادر رو تا کردم و بدست رائینا دادم

داشتیم میرفتیم بیرون ک رائین همه رو دعوت کرد واسه شام بیرون

وهمه هم قبول کردن

من و رائین بسمت خونه راه افتادیم

هرکدوممون غرق یه فکری بودیم!!!

رائین:ارغوان ناراحتی؟

من:ن!

و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد

رفتیم خونه هرکدوم بسمت اتاق خودمون رفتیم

من ک تا سرمو گذاشتم خوابیدم!

دیشب هم ک تا سحر نخوابیده بودم!!!!!!!!

ک با حس چیزی ک رو صورتم میلغزید چشمامو باز کردم

رائین داشت صورتمو نوازش میکرد

با لبخند گفت: تو خواب مثه دختر بچه های مظلوم میشی!

خندیدم

رائین:حاضرشو همسر عزیزم

من:چشم شوهرجون

ک دوتامون زدیم زیر خنده

یه های فایو باهاش رفتم و رفتم ک حاضر شم

از رائین خواهش کردم ک بذاره لباسشو من انتخاب کنم

خندید و رختکن مخفی بزرگی ک بین اتاق من و خودش بود رو باز کرد

یه بلوز قهوه ای با یه شلوار کتون عسلی براش در اوردم

یه کالج چرم قهو ه ای هم براش کشیدم بیرون

ساعت رو لکس رو انتخاب کردم ک از این لحاظ شبیه هم باشیم

و عطر لالیک

وای ک من عاشق این عطرم!

و بیرون رفتم تا لباساشو تن کنه!

منم یه مانتوی شکلاتی رنگ پوشیدم با یه شال و شلوار عسلی

کیفمو کج انداختم رو شونم

و یه رژ کالباسی جیغ زدم با یه مداد چشم و رفتم بیرون

جلوی در وایستاده بود!

یه نگاه بهم انداخت و تو صورتم مکث کرد

لباس ها جذابیتشو چند برابر کرده بود

با صدای رائین از هپروت برگشتم

با اخم ریز گفت:ارغوان رژتو پاک کن و یه رنگ ملایم تر بزن

من:وا؟مگه چشه؟

رائین:خوشت میاد جلب توجه کنی؟

من:ن!

رائین:پس رژتو پاک کن!

من:اخه....

نذاشت حرفم تموم شه و گفت:دوست داری مردای حریص ازت لذت ببرن

من مخالف ارایش کردنت نیستم اما دوست ندارم ببینم ک چجوری چشاشون از کاسه

در میاد!

من دوست ندارم تو خودت رو مورد نمایش قرار بدی

میدونی ک تو بدون ارایشم زیبایی!

میدونی ک اگ من بعنوان حتی شوهر صوریت راضی نباشم

کارت درست نیست و برات گناه نوشته میشه!

ساکت شدم

حق با رائین بود!

ناراحت نبودم از اینکه بهم گیر داده

بلکه خوشحال بودم چون اگ براش اهمیتی نداشتم میذاشت هرجور دلم بخواد

بیام!!!!!

واسه همون با لخند نامحسوسی رفتم تو اتاق و رژمو پاک کردم

و دیگه چیزی نزدم!

بعد ک خارج شدم خنیدید و گفت:افرین دختر حرف گوش کن

من:بخاطر تو نبود!

چون دلم نمیخواست احدی واسم دندون تیز کنه!

ریلکس گفت:مهم نتیجه بود خانوم!

من:حالا هرچی!

موقعی ک رسیدیم،بازوشو بسمتم گرفت منم دستمو تو بازوهاش قفل کردم!

میدونستم فقط میخواد جلوی بچه ها ظاهر رو حفظ کنه!!!!!!!!!!

بعد از سلام و علیک نشستیم رو صندلی هامون !

ایلیا رو ب رائین پرسید:دوران تاهل چطوره؟

رائین:نمیدونی ک این خانوم اینقدر غر میزنه ک نگو

رائین غذا سوخت

رائین پول بده

رائین اینو بگیر بیا

رائین بچه رو گازه

من:دوستان توجه داشته باشید اینا تو یه روز اتفاق افتاده!!!

همه زدن زیر خنده

من:رائین جان شب تو خونه موقعی ک ضربات کفگیر رو نوش جون کردی

دیگ واسه من شیرین زبونی نمیکنی

گلاره با خنده گفت:دمت گرم ازغوان!سوسولی جواب ندادی

مردونه جواب دادی

من:مرد و مردانگی هیچ شباهتی بهم ندارد

گول ظاهر را نخورید

یه دفعه صدای پسرا بلند شد

من:هی هی !اروم باشد!!!!!!!!!!!!!

با اومدن گارسون هر کسی یه چیزی سفارش داد اما من طبق معمول همیشه

ک با سولماز اینطوری غذا میخوردیم ب رائین گفتم:من جوجه تو کباب

بعدشم 50/50 شریک!موافقی؟

ریز خندید وگفت:شکمو!

من:خوش خوراک عزیزم!

رائین:با وجود شکمو بودنت ریز میزه ای

من:باربی عزیزم!

حواس مون ب جمع نبود ک ساکت شده بود و ب ما گوش میکردن

رائین:زبونتم ک شش متره

من:خوش سخن عزیزم!

رائین:سرتق وگستاخ هم هستی

من:شیطون عزیزم!

رائین:یوقتایی هم ک اشکت در مشکته

من:احساساتی عزیزم!

رائین:مرموزی

من:تودار عزیزم

میخواست حرف بزنه ک گفتم:خفه شو عزیزم!

ک همه زدن زیر خنده

شب خوبی بود!

این شد شروع تازه ای برای زندگی من!

با بسته ای ک از طرف اقای شهریاری بود خودمو سرگرم کردم!

یه کتاب بود

توش رو ک باز کردم دستخط مامان رو شناختم

بسته دوم رو دست نزدم!

ب گمونم دفتر خاطرات مامان بود!

شروع ب خوندن خاطرات مامان کردم

مامان تک دختر خانواده رادان بزرگ ک من ب تازگی فهمیدم 2تا دایی دارم

هردو بزرگ تر از مامان و من خبر نداشتم

داریوش و کوروش!

اوایل فقط از تفریح ها و خوشگذرونی هایی تعریف کرده بود ک اهمیت چندانی نداشت

تا رفت ب زمانی ک نوشته بود

جدیدا تا میبینمش حس میکنم قلبم تند میزنه

گر میگیرم و دست وپامو گم میکنم!

فکر کنم عاشق شدم

عاشق کسی ک مطمئنا هیچ حسی بهم نداره

نمیدونم چرا؟

من ک زیبا ام!اصیل زاده ام!خوش اخلاقم پس چرا من ن؟

من عاشق سیاوش شدم

وبعد توضیح داده بود ک سیاوش دوست صمیمی کوروش بوده

و هردو بعنوان بهترین ها بورسیه گرفته بودند و در رشته فیزیک تحصیل کردند

خاطرات مامان خیلی ساده و ابتدایی بود

خیلی خلاصه نوشته بود پس از مدت ها بهش اعتراف کرده بود ک عاشقشه

و بعد از رادان بزرگ مامان رو خاستگاری کرده بود

و رادان بزرگ هم ک از داشتن دامادی مثل اون از خداش بوده جواب بله رو

میگه و مامان و کوروش با هم ازدواج میکنن

بعداز 1سال مامان باردار میشه و اسم دخترش رو میذاره ارغوان

و اونجا بود ک شوک واقعی بهم وارد شد

یعنی من بچه ی اردلان نبودم؟

من دختر سیاوش بودم؟؟؟؟؟

ادامه داستان رو با سختی خوندم

نوشته بود واسه بابا یه سفر کاری پشی میاد و میره

پیغام های مشکوک ب مادرم میشده ک بابا خیانتکاره

و ادرس یه هتل رو میدن

ک مامان بابا رو با یه خانوم دیگه میبینه

برای همون اشوب براه میفته

بماند ک چ کتک هایی ک ب بابا نزدن

نذاشتن بابا از خودش دفاع کنه

توی این گیر و دار من بدنیا میام!

و مامان مونده و ثمره عشقش

تو همین حین اردلان دست راست پدربزرگم مادر و خواستگاری میکنه

و یه شناسنامه جدید بنام من میگیره

حالا بماند ک اردلان خودش یه دختره داشته ک همون ارشین بوده!

خنده دار بود واسم

ک من تازه فهمیدم یه بابا دارم

یه بابا ک با حرفای مامان میفهمم بی گناه مجازات شده

بابایی یه گوشه ای از این دنیا نفس میکشه

خنده دارترین جک دنیا رو انگار برام تعریف کرده بودن!

مامان چرا اینکار رو با من کرد؟

چرا نذاشت بفهمم پدرم کس دیگه ایه؟؟؟؟؟؟؟؟

نگاه ب بسته دوم انداختم شناسنامه اصلیم بود

وعکسایی از پدری ک من هیچوقت ندیده بودمش!

ب مادرم حق دادم ک عاشق یه همیچین کسی بشه!

یه مرد قدبلند و خوش هیکل

چشم و ابرو مشکی ک با مژه های پر

چشمام عین چشمای بابام بود!

پوست گندمی با لب و بینی متناسب صورتش!

موقعی ک رائین اومد نمیدونستم بخندم یا گریه کنم

بهش گفتم:من دختر اردلان نیستم

من دختر سیاوش شکیبا هستم!

جالبه ن؟

بعداز 19 سال بفهمی پدرت کس دیگه ایه؟

ک تو زیر سایه ناپدری بزرگ شدی؟

ک پدرت رو بی گناه مجازات کردن ب درد و زجر جدایی از عشق و فرزندش؟

رائین چرا زندگی من اینطوریه؟

چرا من مثل ادمای معمولی نمیتونم زندگی کنم؟

چرا نباید یه زندگی عادی داشته باشم؟

چرا باید بفهمم ک دوتا دایی دارم؟

از لای بسته دوم یه نامه افتاد بیرون

اقای شهریاری توضیح داده بود ک پیدا کردن پدرم کار سختی نیست اما زمان بره!

و اینکه رادان بزرگ عمارت بزرگش رو بنام من کرده!

از شگفتی ابروهام بالا پرید!

توضیح داد ک چون در حق دخترش خیلی بدی کرده این کمترین جبران

برای نوه اشه!

اون باعث شد پدرم بی گناه از ما جدا شه!

اون خانوم تنها زن دوست بابا بوده!

نمیدونم واقعا!

از فامیلیم خوشم اومد شکیبا!

از رائین قافل شده بودم

یه نگاه بهش کردم ک با غم وغصه داره نگام میکنه:ارغوان؟

من:بله

رائین:از دست مامانت ناراحتی؟

من:اره!

رائین:چرا؟

من:اون ب راحتی میتونست ب من بگه ک پدرم اردلان نیست اون موقع من میتونستم

هرجوری شده از زیر دست اون مرد در بیام!

و دنبال پدری بگردم ک از خون خودشم!

رائین:حالا شام چی داریم

من:هیچی!

رائین:با یه غذای رائین پز چطوری؟

من:پس اول باید زنگ بزنم اورژانس بیاد

رائین:نترس.نیاز ب امبولانس نیست ،چون یه سره میری بهشت زهرا

من: دلت میاد؟

رائین:اره!

من:الهی جز جیگر بزنی!

الهی بری زیر تریلی 18 چرخ

الهی خدا ازت نگذره

رائین :اااااااااااااااااااااووووووووووه!

حالا بهت افتخار دادم داری خودتو میکشی!

من:اوه!نمیری!

رائین:با کباب چطوری؟

من:شما مردها هم فقط کباب بلدید درست کنید؟

رائین:نخیرم!!

من:بله !

رائین:اصن گشنه پلو بخور با خورشت دل ضعفه

من:خودم دست دارم!غذا درست میکنم!

خوشحال شدم از اینکه تغییر مسیر داد

خوشال بودم از اینکه بحث رو عوض کرد!

فکر و ذکرم شده بود دوتا دایی ک 19 سال ندیده بودمشون!

همون موقع زنگ زدم ب شهریاری و ازش خواستم ک یه قرار بذاره تا من دایی هامو

ببینم!

قرار شد خبرشو بهم بده!

با صدای رائین از هپروت اومدم بیرون

من:دوباره چی شده؟

رائین:لباس تنت کن بریم بیرون

من:کجا

رائین:سولپیلیزه!

خندم گرفت!

حال و حوصله تیپ زدن نداشتم

یه مانتو و جین طوسی با یه شال صورتی با یه کتونی طوسی و صورتی

پوشیدم

یه نگاه تو هال انداختم،کسی نبود

ای خدا این چرا مثل عجل معلق می مونه

کلید رو از جا کلیدی برداشتم در رو قفل کردم وبسمت پارکینگ رفتم

ماشیناش بودن اما خودش نبود!

وا مگه میشه؟؟؟؟؟؟

بعداز چند دقیقه صدای گوشیم بلند شد

رائین بود

من:کوجایی پس؟

صدای دادش در اومد:بیا بالا

وقطع کرد

دیووووووونه اس؟

دوباره راه اومده رو برگشتم

صحنه ای ک جلوم بود واقعا چیز جالبی بود

رائین پشت حفاظا گیر افتاده بود

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

نمیدونستم بخندم یا کمکش کنم

وسط راه پله نشسته بودم و هر هر میخندیدم

رائین:کوفت!

بلندشو بیا در رو باز کن

اخی کلید حفاظ رو نداشت

من:تو کجا بودی؟

رائین:دست ب اب!

خنده ام تشدید شد

رائین:حناق!بلند شو بیا این در رو باز کن

من:باش

هرچی تلاش میکردم نخندم نمیشد!

رفتم در رو باز کردم وسر خوردم کنار در!

انقدر خندیده بودم اشک ازچشمام سرازیر شده بود!

کلید رو بطرفش گرفتم

با حرص از دستم چاپید ودر رو قفل کرد

وزیر لب غرید:بلند شو!

از بس خندیده بودم، سست شده بودم ،نمیتونستم بلندشم

رائین:ای تو روحت!

و دستم گرفت و بلندم کرد

از تصورشم خندم میگرفت

فکر کن رائین با اون قد و قواره ی بلند پشت حفاظ کلید ب دست گیر افتاده!

کلید حفاظ ب کلیدای من بود و رائین کلید حفاظ رو نداشت

واسه همون پشت در مونده بود

بسمت پرشیاش رفت و پشت فرمون نشست

منم کنارش روی صندلی نرمش جا گرفتم

ضبظ رو روشن کردم

چندتا عکس یادگاری

با یه بغض چندتا نامه

چندتا اهنگ قدیمی

ک همه دلخوشیامه

ایینه ای ک روبرومه

غرق تو بهت یه تصویر

بارونای پشت شیشه

من و تنهایی و تصویر

(من موندم و یه صندوق چه پراز عکس

از پدری ک من ندیدمش

از مادری ک تمام هویتشو با دروغ برام پرکرد

اره

من موندم و یه عالمه چرای بی جواب

من موندم تنهایی هام

خودمو از همیشه تنهاتر حس میکنم!!!!!!!)

دست من نیست نفسم

از عطر تو کلافه میشه

لحظه ای ک حسی از تو

ب دلم اضافه میشه

باورم نمیشه اما

این تویی ک داره میره

خیره میمونم ب چشمات

حتی گریم نمیگیره

چشای مونده ب راه و

شب تنهایی ماه و

یه دل بی سر پناه و

من وخونه

ساعتای غرق خواب و

این من بی تو خراب و

یادت هرگز نمی مونه

نمی مونه

نمی مونه

(یادگاری.سیاوش قمیشی)

رائین:اینم اهنگه تو گذاشتی؟

بدون حرف ضبط رو خاموش کردم

ب جاده ای نگاه کردم ک هیچ کس نبود

یه خیابون عریض ک سوسکم توش پر نمیزد چ برسه ب ادم

خبیثانه خندید

من:کوفت!چرا اینجوری میخندی؟

رائین:فکر اینو کردی ک اگ الان من توی اینجا سرب نیستت کنم چی میشه

من ریلکس گفتم:هیچی!

رائین دوباره خبیثانه خندید و بطرف من خیز برداشت

دروغ چرا

یه ذره ترسیده بودم!!!!!!!

خودمو جمع کردم ک دوباره بیشتر بسمتم خیز برداشت

هی اون میومد جلو، هی من میرفتم عقب

از اون اصرار، از من انکار!

یدفعه خودشو کشید عقب و جدی گفت:خوشحالم از اینکه از من نمیترسی!

من:تو واقعا یه تختت کمه، نه؟

رائین خندید وگفت:نمیدونم تو چی فکر میکنی؟

من:قطعا باید ببرمت ب یه روانپزشک نشونت بدم!!!

جدیدا خیلی شیش وهشت میزنی!

بیشعور یه موج هیپ هاپ رفت ک من هنگیدم

رائین:اب دهنتو جمع کن

من:خودتو مسخره کن فوفویی

رائین:یعنی خوشم میاد هیچوقت نمیخوای اون غرورتو کنار بذاری!!!!!

من:من بجز غرورم چیزی ندارم!

رائین:پ من اینجا نقش چغندر رو بازی میکنم ایا؟

من:یه چیزی تو همین مایه ها

یه سقلمه نثارم کرد

من:سقلمه نزن اقا !سقلمه نزن!

رائین:روتو برم!

و از ماشین پیاده شد اومد در سمت من و گفت:بشین پشت فرمون!

یه نگاه بهش کردم دیدم جدی نگام میکنه

اروم از روی صندلیم ب روی صندلیش خزیدم!

مححکم اما اهسته شروع کرد ب حرف زدن:ماشین رو خلاص کن

پاتو بذار رو کلاچ بعد بزن تو دنده!

مرحله اول رو ب راحتی انجام دادم

رائین:استارت بزن وگاز بده!بعد پاتو بذار رو کلاچ وبزن دنده یک و

دستی رو بخوابون!

همه رو یک ب یک انجام دادم ک گفت:اروم پاتو از رو کلاچ بردار و گاز بده!

یه دفعه پامو از روی کلاچ برداشتم ک ماشین یه پرش داشت!

گفتم:ببخشید

رائین:همه رو از اول انجام بده!

دوباره تک ب تک همه کارا رو انجام دادم و ایندفعه موفق بودم

یواش پامو از رو کلاچ برداشتم وگاز رو بیشتر فشار دادم

رائین:ارغوان ب فرمون نگاه نکن ! حواست ب جلوت باشه!

من:اوووووووووکی!

رائین:پاتو دوباره بذار رو کلاچ وبزن دنده دو!ایندفعه پاتو از روی گاز بردار!

و یواش کلاچ رو ول کن و دوباره گاز بده!

خندم گرفته بود!

واقعا معلم رانندگی خوبی بود!

اون شب شاید بالای 10 بار اون خیابون رو بالا پایین کردیم!

من:رائین جون هرکی دوست داری ولمون کن

از بس گفتی کلاچ رو فلان کن ،گاز رو بیسار کن،دنده رو بهمان کن،حالم بهم خورد!

خندید و گفت:واسه امشب کافیه!

تا یه هفته حدودا کار هرشبمون تمرین رانندگی بود!

بعداز یه هفته رائین رضایت داد ک دیگه بیخیال من بدبخت بشه!

تعریف کرد یه اشنا داره ک بدون اینکه برم کلاس رانندگی ازم امتحان میگیره!

شهر رو ک امتحان دادم بلافاصله قبول شدم

میموند ایین نامه!

سخت ترین کار ممکن!

اما انگار شانس با من یار بود!

من بالاخره گواهینامه مو بخاطر کمکای بزرگ رائین گرفتم

دلم میخواست بخاطر اینکه کمکم کرده بود واسش یه هدیه بخرم!

اشباع بود از لباس و کفش و اینجور چیزا!

پس از خریدن البسه صرف نظر کردم

داشتم مغازه ها رو نگاه میکردم ک چشمم به یه مغازه چرم فروشی خورد!

رفتم تو واز فروشنده خوستم کیف پول مستطیلی شکل ک طرح هخامنش روش

خورده بود رو برام بیاره!

موقعی ک بجنسش دست زدم حظ کردم

فروشنده با متانت گفت:اگر بخواین رنگای دیگه اشو براتو بیارم

من:مچکر!قهوه ای کمرنگ رو برام بپیچید!

یه لحظه توی ذهنم رد شد مگه نسخه اس؟

کیف رو ب ارومی توی زرورق مشکی رنگ براق پیچید

وبعدخیلی شیک ومجلسی توی جعبه مستطیل ک قطر کمی داشت و رنگ

سورمه ای با یه پاپیون کوچیک روش رو پوشونده بود قرار داد

توی یه ساک مقوایی خوشگل جعبه رو جا داد

از فروشنده تشکر کردم و از مغازه خارج شدم

نزدیکای هشت بود ک رسیدم خونه!

رائین باید تا ساعت 9 خونه می بود

لباسامو با لباس تو خونگی عوض کردم

سریع غذای مورد علاقه اش ک مثل تمام مردای ایرونی ((قورمه سبزی)) بود رو داغ

کردم

از قبل تدارک غذارو دیده بودم!

سالاد رو درست کردم و شمع های روی میز ناهار خوری رو روشن کردم

غذارو چیدم ومنتظر رائین موندم!

نه ونیم بود اما از رائین خبری نبود!

شمع ها ک ب نصفه رسیده بود رو خاموش کردم و جلوی تلویزون نشستم

مثل همیشه دریغ از یک برنامه خوب و درست وحسابی!

ساعت از 11 گذشته بود از رائین خبری نبود!

ب گوشیش زنگیدم اما صدای نحس زن توی گوشم پیچید

مشترک مورد نظر شما در دسترس نمی باشد!

تا ساعت 1 واسه خودم تو اینترنت دور دور میزدم!

هی میگفتم الان میاد الان میاد!

ساعت از دو گذشت اما رائین هنوز هم خبری نبود

گواهینامه مو بغل پاکت کادوش گذاشتم

و براش رو کاغذ نوشتم:

میخواستم بابت کمک هات و گرفتن گواهینامه م یه جشن دونفری بگیرم

اما مثل اینکه سرت خیلی شلوغ بوده!

امیدوارم از کادوت خوشت بیاد!

قابل محبتات رو نداشت!

هیچوقت انشام خوب نبود

ب جمله های درهم برهمم پوزخندی زدم

البته اون پوزخند بیشتر بخاطر ذوق و شوق الکی خودم بود

چقدر تدارک دیده بودم!

ب کیک شکلاتی ک دیگه قابل خوردن نبود و من کلی واسش زحمت کشیده بودم

اروم با شونه های افتاده بسمت اتاقم رفتم

تمام خستگیم تو تنم موند!

سرم گذاشتم رو متکا و بعداز چند ساعتی فکرای الکی بخواب رفتم!

رائین

نگاهی ب ساعتم کردم و ب سهل انگاری خودم لعنت فرستادم

ساعت4 صبح بود و من تازه رسیدم خونه

مگه ارغوان خره ک فکر کنه تا این ساعت من توی کتاب فروشی باشم؟

اخ کدوم ادم عاقلی قانع میشه؟

کلید رو توی قفل چرخوندم و کفش هامو با دمپایی هام عوض کردم

بسمت هال رفتم!

یه نگاه ب بسته روی میز کردم

یواش روی کاناپه نشستم و کاغذ کنار بسته رو برداشتم و شروع کردم ب خوندن

((میخواستم بابت کمک هات و گرفتن گواهینامه م یه جشن دونفری بگیرم

اما مثل اینکه سرت خیلی شلوغ بوده!

امیدوارم از کادوت خوشت بیاد!

قابل محبتات رو نداشت!))

دلم میخواست کلمو بکوبونم ب دیوار!

ب حماقتم دوباره لعنت فرستادم و پاکت رو بازکردم

چقدر هم با سلیقه کادو شده بود

از دیدن کیف پول خوشحال شدم!

ارغوان واقعا با سلیقه بود!

بسمت میز ناهار خوری رفتم واز دیدن شمع های اب شده فهمیدم

مدت زیادی منتظرم بود

غذای رو میز دست نخورده باقی مونده بود!

قورمه سبزی غذای مورد علاقه من

حتی کیک هم درست کرده بود

بجز افسوس خوردن کار دیگه ای نداشتم ک بخورم!

بسته رو از روی میز برداشتم و بسمت اتاق رفتم

یه لحظه جلوی در اتاقش مکث کردم

از توی اتاقم یه برگه چسبی پیدا کردم و روش نوشتم

بابت کادوت ممنون!

خیلی قشنگه!

بابت دیرکردنمم معذرت

یکی از دوستام تصادف کرده بود مجبور شدم پیش اون بمونم

بخاطر دروغی ک گفتم ناراحت شدم

اما دوست نداشتم ارغوان ناراحت بشه

البته منم اگ اون همه زحمت میکشیدم و یکی میزد ب کاسه کوزم

میزدم لهش میکردم!

برگه رو در اتاقش چسبوندم و ب اتاقم رفتم

امروز واقعا خسته کننده بود!

سرم رو ک رو بالشت گذاشتم و راحت تر از همیشه ب خواب رفتم!

صبح ک از خواب بیدار شدم

دست و رومو شستم و بیرون رفتم

مثل اینکه ارغوان هنوز خواب بود!

رفتم سمت اشپزخونه اما اثری از غذاهای دیشب نبود

پس بیدار شده بود!

اما توی اشپزخونه هم نبود!

پس کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صداش زدم ارغوان؟

ارغوان؟؟

یدفعه دیدم از توی انباری سر در اورد

من:اونجا چیکار میکنی؟

سرد جواب داد:علیک سلام

من:ببخشید بانو!سلام

ارغوان:خدا ببخشه!

دوباره پرسیدم اونجا چیکار میکنی؟

ارغوان:میخوام این جا رو تمیز کنم!واسش یه فکرایی دارم!

من:چ فکرایی؟

ارغوان:فضولی؟؟؟؟؟؟؟

من:کنجکاو عزیزم!

راستی بابت کادوت ممنون!خیلی شیک بود!

یدفعه اخماش رفت توهم

ارغوان:قابلتو نداشت

واز کنارم رد شد

تازه فهمیدم ک واقعا ناراحته!

من:ارغوان؟

ارغوان:رائین امروز قرص ارغوان خوردی ایا؟

من:مگه بده اسمتو صدا میکنم؟

ارغوان:ببینم تو چرا امروز اینجوری شدی؟

من:چجوری؟

ارغوان:زیادی داری مهربون بازی در میاری

اوه گاف دادم!

چقدر من تابلو بازی در میارم؟

ارغوان موشکافانه نگاهی بهم انداخت و گفت:اگه بخاطر دیشبه ک بیخیال

بیخودی خودتو خسته نکن

من:اما

نذاشت حرفم تموم شه ،لبخندی زد و گفت:بیخی رائین!

سخت نگیر!

و بعد رفت تو اتاقش!

منم رفتم تو اتاقم!

خوشحال شدم از اینکه کینه ای نیست!

از اینکه همه رو ساده میبخشه و اشتباهاتشون رو نادیده میگیره!

این دختر با دخترایی ک دیدم واقعا فرق داشت

ارغوان

یاد صبح افتادم ک برگه ی روی درش رو خوندم

یکم از ناراحتیم کم شد

لااقل فهمید اشتباه کرده!

بیخیال رفتم بیرون و ظرفا رو تو ماشین جا دادم و ریخت وپاشای دیشب رو جمع کردم

یه نگاه ب اتاق 3 در 4 انذاختم ک رائین کرده بودش انباری

اما میشد براش یه فکرایی کرد!

با یاد عذر خواهی دوباره رائین دلم قیلی ویلی رفت

یدونه زدم تو صورتم و گفتم:این چرتا پرتا چیه برای خودت میبافی؟

زنگ زدم گلاره

اون روز شماره اش رو گرفته بودم

من:سلوووووووووووووم!

گلاره:سلام و مرض یه ساعته!

دختره بی فکر نمیگی یه زنگ بزنی از ما یه حال و احوالی کنی؟

من:گلاره ریلکس

چ خبرته؟

حالا ک زنگیدم دیگه چ مرگته؟

گلاره:هوووووی دم در اوردی!

اون روز ک گلاره جان صدام میکردی

حالا میگی چ مرگته؟

من:اون واسه حفظ ظاهر اولیه بود

وهردو زدیم زیر خنده

گلاره:چ خبر با اون شوهر قلابیت

من:هیچ!مثه تام وجری هی کل کل میکنیم

البته اگه اقا تا ساعت 4 صبح بیرون نباشه

سکوتش طولانی شد

گلاره:دیگه چ خبر؟

من:سلامتی

تو چطوری؟با اون شوهر سونامیت؟

گلاره:اوه اوه بلا بدور

اسمشو نگو مثه جن ظاهر میشه

تازه یه ساعته از دستش راحت شدم

من:الهی!خواهر ب فدات ک تو انقده مظلومی؟

گلاره: اره هرشب یه فصل کتک حسابی از اون گانگستر میخورم!

من:اره جون عمت

گلاره:ب روح خورزو

من:چیکاره؟بیکاری؟

گلاره:چطور؟

من:بابا پوسیدم تو این ب اصطلاح خونه

گلاره:کج بریم؟

من:خرررررررررررررررررررررررید

گلاره:اوکی

من:باش تا بیام

میخوام شیرینی گواهینامه مو رد کنم بیاد

گلاره:بابا دمت گرم!

من:تا 1 ساعت دیگه اونجام!

گلاره:بای

من:کوفت و بای!

وقطع کردم

ای از این کلمه بای بدم میومد

یه مانتو مشکی راسته پوشیدم،با یه شلوار دم پا گشاد مشکی

کفش های ورنی لژدارمو هم پام کردم

با یه شال سبز سیدی

عاشق رنگ سبز بودم

یه کیف ورنی کوچیک هم دست گرفتم

بلند اسم رائین رو صدا زدم

رائین:بله؟

من:من با گلاره دارم میرم بیرون

لطفا سوئیچ پرشیاتو بهم بده

خندید و گفت:چشم همسر مهربان تر از جانم

من:کوفت

با گرفتن سوئیچ ذوق زده بسمتم در رفتم ک گفت:

ترمز وسطیه ها!!!!!

کثافت داره مسخرم میکنه

منم گفتم:خودتو مسخره کن فوفویی

ودر رو سریع بستم

میدونستم از کلمه فوفویی بدش میاد

بسمت پارکینگ رفتم و در ماشین باز کردم وپشت رل نشستم

ترسی نداشتم چون ادمی مثل رائین اموزشم داده بود

+ تعداد بازدید : 29 |
نوشته شده توسط pedram در 2017-01-08T14:53:27+01:00 و ساعت :