تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
پناهم بده9

دیرشد

ببخشید

من:حالم خوبه

امیر:گریه کردی؟

من:من میدونم تو کی هستی!!!

سکوت کرد

شوکه شده بود

با بغض پنهانی گفت:خوشحالم ک میدونی،کجایی خواهری؟

من:الان نمیتونم بگم.دوباره بهت میزنگم

امیر:لطفا مواظب خودت باش،خواهش میکنم

من:دوست دارم

امیر:من بیشتر

وقطع کردم

بسمت ماشین رفتم

عمو اتاق کناری مهسا رو بهم داد

ومن بعداز گذاشتن چمدونم کنار تخت،بسمت تخت رفتم وراحت خوابیدم

با صدای سیما جون بیدار شدم

نگاهی ب اطراف انداختم

وبلند شدم

سویی شرت شلوار ادیداس سفید با نوار دوزی سبز رنگی رو تنم کردم

موهامو با روسری بستم و کلاه سبز رنگی رو روسرم گذاشتم

کتونی های سفیدم ک سه خط سبز داشت رو هم بدست گرفتم و بسمت پایین رفتم

با صدای بلند سلام کردم

سیما جون ومهسا بهم نگاه کردند وجواب سلامم رو دادند

من:سیما جون عمو کجاست؟

سیما:تو حیاط دارن میدون

من:پس بابای ناناها!!!

وبا خنده جمعشون رو ترک کردم

از پشت یه سلام بلند ب عمو وهاپوجون کردم ک دوتاشون یه متر با عرض شمالی

جنوبی بالا پریدن

عمو با خنده و هاپو با اخم جواب سلاممو دادن

عمو:نرم بدو

من:سخت ندوم؟؟؟؟؟

عمو:بچه جون بجنب!

واسه خودم میدوییدم ک با داد عمو سرجام میخکوب شدم

عمو:ارغوان جدی باش وقت نداریم

توی قالب جدیم رفتم و شروع ب دوییدن کردم

اول نرم تا دوی سرعت

من باید خیلی چیزا رو یاد میگرفتم

بعد حرکات کششی وگرم کردن

یه سری حرکات بیسیک ورزش رزمی رو بهم یاد داد

سخت بود

اونم منی ک بدنم ن انعطاف داشت ن علاقه ای ب ورزش داشتم

2روزی گذشته بود وتمرینات فشرده م هنوزم ادامه داشت

ب نسبت روز اول راحت تر شده بود

امروز قرار بود چند تا فن تکواندو بهم یاد بده

یه وقتایی خودمم گیج میشدم

از هر فنی چندتا حرکت بهم یاد میداد

اونم منی ک توی عمرم از این کارا نکرده بودم

فک کرده من جکی چانم!!!!!!!!!!

والا!!!!!!!!!!!

هاپو:امروز مربیت منم!!!!!!

با خیرگی نگاش کردم و هیچی نگفتم

میدونستم اینجوری کلافه میشه

با اخم بهم گفت:تکواندو سه تا حرکت بیسیک داره

اپ چاگی،یوپ چاگی،اب دولیه!!!!!

من:هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟

با جدیت گفت:جدی میتونی باشی؟؟؟؟؟؟؟

بهم برخورد واسه همون ساکت شدم

دوباره شروع کرد:

همه حرکات از بالای کمر یعنی سر،قفسه سینه،شکمه!!!!!!

حرکت یوپ چاگی با تیغه بیرونی پا هستش

اپ دولیه با روی پا فقط هم روی قسمتای بدنه

حرکت بعدی دولیه با روی پا فقط ب سر

فهمیدی؟

با جدیت گفتم:اره

وشروع کردیم ب تمرین

هر حرکتی میگفت میزدم،اولش خیلی سخت بود اما ازبس بهم سخت گرفت

ک یاد گرفتمشون

هاپو:ببین چند تا نکته هم بهت میگم ،یادت باشه!!!!!!

منم با لودگی گفتم:چششششششششششششششششششششم!

هاپو:اگ اپ چاگیو محکم بزنی طرف نفسش میگیره

دوتا حرکت چرخش هم بهت بگم

یکیش دی هریو واونی یکی ممدولیو یوپ چاگی

اولی با کف پا و دومی با تیغه پا!!!

من:میتونم با پام بزنم پشت گردنش؟

هاپو:اره میتونی،اما سعی کن این حرکات رو در مواقع ضروری و حساس،محکم و با

تمام قدرت بزنی چون ممکنه ب طرف صدمه وارد بشه

هم اینکه پای خودت صدمه ببینه

پس سعی کن نهایت دقت رو ب خرج بدی

همه چی قدرت نیست

من:باشه!

هاپو:فعلا بریم استراحت تا بعدازظهر بریم سراغ یه مبارزه حرفه ای!

من:از الان اماده ام

داشتم از پله ها بالا میرفتم ک صدای هاپو رو شنیدم ک با یکی میحرفید

-اره،خیلی پیشرفت داشته،خیلی با استعداده!!!

کیو میگفت این؟؟؟؟

-بابا انتخاب حریف با شما دیگ!!!

ا ؟پس این درباره من میحرفه! دیگ واینستادم ک باهاش بحرفم

سریع از پله ها بالا رفتم

با سرعت خودمو انداختم تو حمام و یه دوش سرپایی گرفتم

موهامو سشوار کردم ویه پیرهن مردونه زرشکی رنگ با یه شلوار ورزشی مشکی

پوشیدم یه شال هم همیجوری انداختم سرمو،د برو ک رفتیم

این پله ها هم چ مصیبتی بود،پدر این زانوی من دراومد

همه پشت میز نشسته بودن وناهار میخوردن،پ چرا بخاطر من صبر نکردن؟؟

واقعا چراا؟

عمو:دخترم بیا بشین

سیماجون:ببخش دخترم ما شروع کردیم

من:خواهش

عمو:مهیار اومد صدات زد

مهیار حرف عمو رو قطع کرد وگفت:ک خودتون گفتید میخواید برید حمام

وما ناهار میخورم

چشام از فرط تعجب باز شد،این چی گفت؟؟؟؟؟؟؟؟

من ب گور خودم خندیدم

اومدم ضایعش کنم ک دیدم با خیرگی بهم زل زده

منم با یه لبخند ژکوند اومد حرف بزنم ک گفت:ارغوان خانم بخورید سرد شد

اوووووووووووه چ تحویل میگیره منو!!!!

چ محترمانه میحرفه!!!!

ای پسره ریاکار!!!!

حالی ازت بگیرم خودت بگی دست مریزاد بانو

طلبکارانه نگاهش کردم وبرای خودم برنج ریختم

ای جونم ماهی قزل!!!!!!!!

خدایا دمت گرم!!!!!!!!

چقده دلم ماهی میخواست

میدونستم مبارزه داشتم واسه همون سبک غذا خوردم

میدونستم هاپو از قصد بهم این نکته رو نگفت ک من مثه یه بشکه نتونم تکون

بخوره!!!!!!!

هه هه!!!

عمو بهم نگاه کرد وگفت:خب امروز باید با دو نفر بهتر از خودت مبارزه کنی

من:اماده ام

واسم مهم نبود ک حریفم چطوری باشه

مهم خودم بودم

من ممکن بود تو سخت ترین شرایط قرار بگیرم پس باید بهترین بشم

مهم نبود چقدر این راه سخت باشه

مهم این بود ک من میتونستم از پسش بر بیام!!!!!!!

کتونی هامو پام کردم

بدون گرم کردن بسمت حیاط رفتم میدونستم اونجا منتظرمن!!

انقدر از خونه فاصله نگرفتم ک صدای پایی باعث شد ب پشت برگردم

اولین حریف

ارزیابیش کردم

یه پسر قدبلند با هیکل پر

با دو بسمتم میومد،تا لحظه اخر سرجام وایستادم وبعد جاخالی دادم

با یه جهش بلند وحرکت دی هریو زدم ب پشت کمرش

نیم خیز شد

سریع با اب دولیه زدم ب پهلوش

ویه اپ چاگی

یدفعه بلند شد و یه یوپ چاگی بسمتم زد ک جا خالی دادم

مبارزه من اون روز با چند پسر ادامه داشت

و رفته رفته حریف ها قدرتمندتر میشدند

سخت بود اما شدنی

تو این مبارزه ها خیلی چیزا فهمیدم

ک بعدا استفاده ازشون میکردم

بیخیال بسمت اتاقم میرفتم ک با صدای مهسا بسمتش برگشتم

مهسا:ارغوان جون خسته نیستی با هم بریم یه دوری تو شهر بزنیم ؟

با لبخند گفتم:یه دوش بگیرم،بعد بریم؟؟؟؟؟؟؟

مهسا:حتما

بسرعت نور دوش گرفتم

سراغ چمدونم رفتم ،از توش یه مانتو سورمه ای با یه شلوار جین یخی با یه شال یخی

و یه کیف وکفش سورمه ای جیر!!!!

خوب بود !

یه رژ هلویی هم زدم واز اتاق بیرون اومدم

مهسا با لبخند بهم نگاه کرد وگفت: بریم

من:با ماشین کی بریم؟

مهسا:با ماشین تو!

من:اکی!

پشت فرمون نشستم ،استارت زدم وماشین روشن کردم،مهسا با ریموت در رو باز کرد

همزمان با خروج ما ماشین هاپو هم جلوی ماشینم پدیدار شد

چراغ زدم ک بره عقب اما با خیرگی داشت نگاهم میکرد

نکنه انتظار داشت من دنده عقب بگیرم تا اقا شرف یاب بشم؟؟؟؟؟؟؟

یه نگاه کردم به ماشینش!

20 سانتی بینمون فاصله بود

دنده عقب گرفتم وبا یه فرمون ماشین رو رد کردم

البته ناگفته نمونه از قصد یه خط قرمز روی ماشین خوشگل سفیدش انداختم

شیشه رو دادم پایین و گفتم:اینم جواب کار امروزت!!!!!!!!

وگازش رو گرفتم واز خیابونشون بیرون اومدم

ب مهسا نگاه کردم دیدم با خنده گفت:خدایی ایول !!!

تا حالا کسی نبوده حال این داداش خودشیفته وبدعنق و خودخواه وبد

من:اوووووووووووووووه دلت خیلی پره ها!!

خندید و گفت:صفات بارزشه!من و مهیار با هم مشکلی نداریم

اما نمیتونم بگم رابطه عاطفی خاصی باهم داریم

من:برو خداروشکر کن خانوادت کنارتن!

سایه پدر بالا سرته،یه داداش داری مثه کوه پشتته!

یه مادر داری ک همدمت باشه !اینا نهایت ارزوی منه!!!!!!!!

بین مون سکوت شد

من:کجا بریم؟

مهسا:سی وسه پل چطوره؟؟؟؟؟؟

من:عالیه

با راهنمایی مهسا ب سی وسه پل رسیدیم

با اینکه خشک بود اما هنوز ابهت داشت

با ارامش روی پل قدم میزدیم ک یدفعه پرت شدم زمین

پسرجوونی بهمون خورده بود

ب قیافش نگاه کردم وبا یه حرکت بلند شدم

هاپو بهم یادداده بود!!!

روی یکی از دالان ها نشستم ومهسا هم کنارم جا گرفت

مهسا:میشه ازت یه سری سوال بپرسم؟

من:حتما!

مهسا:یه کم از خودت برام بگو؟

من:از چی بگم برات؟

مهسا:هرچی ک دوس داری!!!

گفتم از روزای بیکسیم.از روزایی ک رائین بود.از روزایی ک شاد نبود

از روزایی ک غمگین بودم

از روزایی ک واقعا قشنگ نبود

تمام حرفامو گوش داد!!!!!!!!!!!

سکوت کرد ومن ممنونش بودم بخاطر اینکه قضاوت نکرد

اظهار نظر نکرد ورنگ چشماش رو ترحم نگرفت

مهسا:بریم؟؟؟؟؟؟؟

من:باشه

شام رو بیرون خوردیم وب سمت خونه برگشتیم

هاپو با چندتا پسر تو ایوون خونه نشسته بودند

با ارامش از ماشین پیاده شدم وقفلش رو زدم

با خط جدیدمم اس ام اسی ب امیرطاها زدم وراه افتادم

ب چند ثانیه نشده بود ک گوشیم زنگ خورد

من:جانم؟؟؟؟؟؟؟؟

اما صداش بعداز این همه مدت باعث شد بلرزم:

جانم؟؟؟بهش میگی جانم؟؟؟؟ ب اون میگی جانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چندلحظه مکث کردم

صداش داغون بود

من:ب شما ربطی نداره.تلفن امیر دست شما چیکار میکنه؟

رائین:شما؟؟؟؟؟از کی من برات شدم شما؟؟؟؟

من:از زمانی ک من شدم مهره سوخته یه رابطه 3نفره!!!!!!!!!!!

سکوت کرد

یه سکوت تلخ ک تلخیش از قهوه هم تلخ تر بود!!!!!!!

من:سکوت علامت رضایته!!!!!!!!!

رائین:سکوت از رضایت نیس،دلم اهل شکایت نیس

یه پوزخند زدم وگفتم:اقای شهامت از شنیدن صداتون واقعیت خوشحال نشدم

اما از من ب شما یه نصیحت دل ادما اسباب بازی نیس ک هروقت ازش خسته شدی

بندازیشون یه ور وبری سراغ یه ورژن جدید

ب امیر بگید بعدا بهش زنگ میزنم

هرچند میدونم پیغامم بهش نمیرسه

وقطع کردم

یه نفس عمیق کشیدم

خطمو ازش کشیدم بیرون وب دو قسمت تقسیمش کردم

نگاه متعجب مهسا رو رو خودم حس کردم

اهکی

اصن حواسم ب این دختر نبود!!!!!!

مهسا:رائین کیه؟؟؟؟؟؟؟؟

من:مهمه؟

مهسا:ببخشید نباید میپرسیدم

من:بیخیال!!!!!

مهسا:الان مهیار کلتو میکنه!!!

من:حتما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!من گذاشتم!!!

مهسا:برو من مثه شیر پشتتم

من:شیر پاستوریزه لابد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خندید و بسمت ایوون براه افتادیم

نگاهم ب هاپو افتاد......اوهو چ قیافه ای هم واسه من گرفته بچه پرررو

مهسا:سلام

هاپو:علیک سلام

بعد نگاهشو سمت من سوق داد و گفت:سلام عرض شد

با یه لبخند خونسرد تو چشماش نگاه کردم وگفتم:گیرم ک علیک

هاپو: مثل اینکه بازی دوس داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من:اینطور بنظر میرسه؟

هاپو:اره

من:اما من بچه نیستم ک با تو بازی کنم!!!

با حرص گفت :ینی من بچه ام؟؟؟؟؟؟؟؟

نگاهم افتاد ب اب معدنی روی میز،برش داشتم و گفتم:ریلکس!!! بخور نمیری جوون

مرگ شی........

اوه اوه ....

با دست شمردم

1

2

3

ب سه نکشیده مثه پلنگ دنبالم دویید

دقیقا همینو میخواستم

من:اعصابت ضعیفه ها!!!!!!!!!!! رو اعصابت کار کن اخمخ(احمق)

هاپو:اگ مردی وایسا تا بت بگم!

من:خب معلومه من مرد نیستم!!!!! م یه میس خیلی باوقارم!!!!

خودم خندم گرفت

یه خانم باوقار ک اینجوری نمیدوههههههههههههههه!!!!!!!!!!

بیخی خی خی

من بدو اون بدو

خندم گرفته بود

مچ دستمو اومد بگیره ک گفتم:نامحرمی ب من دست نزن

اینو ک گفتم احساس کردم ولو شد رو زمین

حالا نخند کی بخند

بعلاوه خودش اون دوستای بی خاصتشم میخندیدن

خودمونیما خندیدنم داشت!!!!!!!!!

اومدم از مهلکه بگریزم ک وجودش رو پشت سرم

یدفعه استپ کردم و برگشتم:پخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

هاپو:کوفته!

من:ب جونت

هاپو:باز ب تو رو دادم من؟

من:جمله بندیت تو حلق دوستات!!!!!!

یکیشون گفت:اااااااااا؟ ب ما چ؟

چرا لنگ مارو میکشی وسط

یه چپ بهش انداختم ک خفه خون گرفت

هاپو:رقیبیم یا رفیقیم؟

من:یاد گرفتیم مرام بعضی از رفیقا حتی بدتره از اجنبی

یاد گرفتیم حسادت رفیق از رقابت رقیبا خطرناک تره

اونی ک میکنه خطر پاک تره میبره اون ک میمونه عقب اخرش

هاپو:دوستیم با دشمنیم؟

من:ن دوستیم ن دشمن!!!!!!!!

من وتو فقط یه خاطره اییم تو ذهن هم!!!!!

هاپو:خاطره!!!!!

از کنارش رد شدم

اهسته!!!!!!

امروز اخر هفته بود

چقدر زود گذشت......

ب هاپو نگاه کردم

قرار بود تو یزد تو یه قرارگاه اموزش تیراندازیی ببینم!

این شانس بزرگ رو مدیون هاپو بودم

اخه صاحب قرارگاه بابای دوستش بود!!!!!!!!!!!

وسایلامو دیشب تو صندوق جا دادم

قرار بود ماشین من عمو بفروشه.واسه امنیت بیشتر باید خیلی حواسم میبود

من با ادمای معمولی طرف نبودم

دیشب هاپو واسم یه ماشین جدید خریده بود

دستش درد نکنه

از بعد از اون شب دیگ سرب سرم نذاشت

منم احترام خودمو حفظ کردم.

مهیار واقعا پسمر خوبی بود ومن تا حالا نفهمیدم

بقول خودش چشم بصیرت میخواد!!!!

اهان ماشین عسیسمم یه زانتیا اسپرت سفیده!!!!!!

ای جونم!!!!!!

زانتیا رو بخاطر اینکه کمکاشو میشد تنظیم کرد خیلی دوست داشتم

واسه همون ب هاپو سفارش کردم اگ تونست واسم زانتیا جور کنه!!!!!!

مهسا:چقدر حیف ک داری میری!!!!!

من:رفتنی رفتنیه!!!!!!!

مهسا:بازم میای؟؟؟؟؟

من:اگ بتونم حتما!!!!!

مهسا:ممنون.بخاطر این چند وقتی ک همدمم بودی!!

من:برو دیووووووووونه

کشیدمش تو بغلم

من:مراقب خودت باش

مهسا:تو بیشتر

با سیما جون هم دست دادم

روبروی عمو ایستادم

من:بابت همه چی ممنون.

میدونم کمه.بایه ممنون جبران نمیشه اما ممممممممممنونم!!!!!

عمو:زنده باشی دخترم،فقط مواظب خودت باش.هرجا کمک خواستی اصلا فک نکن

فقط زنگ بزن

من:حتما!!!

عمو:سر ب سر مهیارم نذار.اونجا ابرو داره شیطون خانم!

من:سعیمو میکنم

خندید و گفت:مثه اون بابای کله شقتی!!!!!!!!

من:بالاخره من دختر همون مردم دیگ

عمو:برو.خدا ب همراهت

من:خدا همیشه با منه........

و بسمت ماشین رفتم

پشت فرمون نشستم.مهیار کنارم جا گرفت

ماشین روشن کردم

سکوت و سکوت وسکوت

ضبط ماشین رو روشن کردم

سی دی مهسا رو برداشتم و تو ضبط گذاشتم

بشین پای حرفای من

بشین با تمام وجود

من از عشق میگم توهم

بگو رفتنت خواب بود

بشین پای حرفای من

بشین دل بده گوش کن

درا رو رو دنیا ببند

جهانو فراموش کن

فقط من

فقط تو

فقط من وتو

می ارزیم بهم

یه شب زندگی بی تو رو

باید قیدشو میزدم

نبودی ببینی چقدر

زمان بی تو غمگین گذشت

تو رویای من غم نبود

ولی تلخ وشیرین گذشت

نبودی ببینی عذاب

چطور میکشه ادمو

باید از یه جایی ب بعد

(اره خیلی غمگین بود

مخصوصا جاهایی ک تنها بودم

بدون مادر

بدون پدر

بدون برادر

با یه دنیا سختی و مشکلات

بایه عالم حقیقتای تلخ)

ادامه نمیدادمو

ادامه نمیدادمو

ادامه نمیدادمو

رسیدم ب جایی ک عشق

نبودش یه کمبود شد

زمین زیر پام خالی و

یه ان زندگیم دود شد

(زمانی ک احساس کردم تکیه گاه دارم.زمانی ک دلگرم شده بودم

مثه زمانهای دیگ ک دل بستم

شکستم

اونم رفت.اونم منو ندید)

خوشی رفت و شادی نموند

دلم شور فردا رو زد

گذشته برام تازه شد

مثه داغ روزای بد

میدونم تلاشم یه روز

یه جایی اثر میکنه

ببین تا کجا؟ تا چ حد؟

یه عاشق خطر میکنه

(باید یکی دنبال حقیقتی بگرده ک اینطور خانوادمو از هم پاشوند

یکی باید انتقام این سالها رومیگرفت)

نبودی ببینی چقدر

زمان بی تو غمگین گذشت

تو رویای من غم نبود

ولی تلخ وشیرین گذشت

نبودی ببینی عذاب

چطور میکشه ادمو

باید از یه جایی ب بعد

ادامه نمیدادمو

ادامه نمیدادمو

ادامه نمیدادمو

(ادامه نمیدادم.امیر عباس گلاب)

ب طلوع خورشید نگاه کردم

اخمام توهم بود

نیم نگاهی ب مهیار انداختم .تو یه عالم دیگ بود

روی گوشی امیر طاها میس انداختم

باید باهاش یه صحبتی میکردم

وباز هم بین ما سکوت بود وسکوت

افتاب کم کم داشت رو مخم راه میرفت

من:میشه در داشبورت باز کنی؟

مهیار:چی میخوای؟

من:عینکمو!!!!!

مهیار:ب افتاب عادت نداری؟

من:ن.تو کویر ک بزرگ نشدم

افتاب تهران هم همچنان سوزان نیس!

حالا اینجا ک میریم کجا هس؟

مهیار:یه اردوگاه نظامی ک نیرو اموزش میده

مطلقا بینشون خانم نیست

و خانم اموزش نمیدن

اما خب خعلی پارتیم کلفت بود.دیگ تو رو دربایسی قبول کرد

و مهم تر اینکه بابای دوستم باباتو میشناخته اگار

من:جالبه.این بابای من خیلی اشنا داشته!!!!!!!!

مهیار:تو باید تو یه هفته شایدم کمتر سعی کنی همه چی رو یاد بگیری

سعی کن دقت کنی

من:اسلحه و یه سری وسایل دیگ میخوام!!!!

یکم با ناباوری نگاهم کرد

من:چیه؟؟؟؟؟

مگه علافم ک تیراندازی یاد بگیرم بعد اسلحه نداشته باشم!!

من مقصد بعدیم کرمانه!

از بعداز کرمان مطمئنا من دیگ امنیت ندارم!!

پس باید حالا ک زمان دارم مجهز بشم!!!!!

مهیار:تو تنهایی نباید این بازی رو شروع کنی!!!!!

من:ساده ای!این بازی خیلی وقته شروع شده!

از چند سال قبل

این بازی بین بابام و اردلان بوده

حالا من ادامه میدم.میدونی ک من بازی دوست دارم

مهیار:تو دیوونه ای!

من:اره.مطمئنا اگ دیوونه نبودم تمام زندگیمو.اون همه ثروتو وارامشمو ول نمیکردم

ک دنبال حق باشه

ک دنبال حقیقت باشه

دنبال حق پایمال شده خانوادش باشه

جوابم سکوت بود

مثل همیشه

مهیار:نمیتونم درکت کنم اما شاید اگ خودمم جای تو بودم زمین وزمان رو بهم میریختم

من:من عشق هنر بودم

من کسی بودم ک فقط بوم وقلم ب خودم دیدم

همیشه رنگی بودم

عاشق ارامش وسکوت

اما عوض شدم

زمان واین دنیای بیرحم عوضم کردم

من از ورزش رزمی بیزار بودم

من بدن تا این سن انعطاف پذیر نبود

اماالان این من شده کسی ک ورزش میکنه

کتکاری میکنه وقراره تیراندازی کنه

واقعا متفاوته!!

خشن شدم

مهیار:تو هنوزم لطیف وشکننده ای باوجود همه این تغییرات

نمیتونی بگی مرد شدی

چون نشدی

من:چقدر بد دیدم از دنیا

چ چیزایی سرم اومد

اسیر بی کسی بودم

بهم بدجوری سیلی زد

شکستم توی تنهایی

توی دلواپسی مردم

من از دست همین دنیا

چ زخمای بدی خوردم

اره

من هنوزم لطیف

هنوزم شعر میگم

هنوزم............

مهیار:تغییر نکن

همینجوری بمون

همینجوری ک هستی

حرف خاصی رد و بدل نشد

تا یزد رو من روندم

اردوگاه مورد نظر یه جایی بین طبس و یزد بود

دقیقا تو دل بیابان

یه جایی ک واسه اموزش واقعا حرف نداشت

جلوی ورودی اردوگاه هردومون پیاده شدیم

یه بازرسی کامل ماشینو کردند

اوههههههههههههههههههه

کشتمون

بعدش ب داخل اردوگاه رفتیم

همه با تعجب بهم نگاه میکردند

بسمت ساختمان اداریش رفتیم

مهیار میرفت ومنم دنبالش میکشوند دقت نکردم ک کجا اومدیم

در زد

من:اینا چرا اینجورین؟

مهیار با خنده:چ جورین؟؟؟؟؟؟

من:خیره اند

یدفعه پوکید از خنده

با تعجب داشتم نگاهش میکردم ک در باز شد و شخصی ازش خارج شد

قبل از اینکه بسمت فرد بچرخم رو ب مهیار گفتم:هه هه

واز کفشاش شروع کردم ب بالا اومدن

شلوار کتون سبز ک تو پوتینش فرو رفته بود با یه بلوز مردونه سبز

ب صورتش نگاه کردم

اولین چیزی ک تو صورتش باعث جلب توجه شد

موهای کوتاهش بود

صورت سبزه ابروی هشتی پر مشکی چشمای مشکی بینی مردونه ولبای نسبتا قلوه ای

وته ریشی ک صورتش مردونه تر نشون میداد

همین انالیزم شاید 5ثانیه هم طول نکشید

خیلی بیتفاوت نگاهمو تو چشماش چرخوندم

با اخم نگاهم میکرد

منم با جدیت با خیرگی ب کارم ادامه دادم

اخرم اون کم اورد وسرش ب زمین انداخت

مهیار:علیک سلام.یکی هم مارو تحویل بگیره!!!!

پسر:سلام .خوش اومدید

مهیار:وای خدا،چقدر های کلاس حرف میزنی برادر

نکنه بخاطر وجود خواهره؟

وب من اشاره کرد

یه نگاه اجمالی ب من انداخت و ب مهیار یه چشم غره رفت و گفت:نخیر

بفرمایید تو و ب من اشاره کرد

من:سلام عرض شد

پسر:سلام خانم،خوش اومدید

من:ممنون!

داخل اتاق شدیم

مهیار:خب بیاید ب هم معرفیتون کنم!!!!

من:مگه تو زبون مایی،هم من هم ایشون زبون داریم

ارغوان شهامت هستم.از دیدنتون خوشبختم

پسر با یه نیشخند ب مهیار نگاه کرد با لبخند محوی گفت:عرشیا زمانی هستم

منم همینطور

من: فک کنم بدونین واسه چی اینجا هستیم،وقت من واقعا کمه

هرچقدر این اموزش رو فشرده تر کنید لطف بزرگی کردین!

عرشیا:خانم شهامت سابقه تیراندازی دارید

من:من حتی تفنگ اسباب بازی هم دستم نگرفتم وای ب حال تیراندازی

عرشیا:پس کار زیاد داریم

یه دست لباس براتون تهیه کردم

میدم ب مهیار واستون بیاره.راستی یه اتاق هم گفتم بچه ها براتون اماده کنن

فعلا مهمون مایید

من:ممنون.ایشاالله جبران کنیم

از دیدن لباس خندم گرفت

یه سرهمی سبز با پوتین

یه کمربند سبز پررنگ

لباس تو تنم زار میزد اما بهتر از این بود ک کیپ تنم باشه

یه شال مشکی با یه کلاه هم انداختم سرم

همه با بهت نگام میکردن.انگار ادم فضایی دیدن

مهیار رو دم اتاق عرشیا دیدم

مات بهم نگاه میکرد

عرشیا رد نگاهشو گرفت ،اول همیجوری موند بعد سریع خودشو جمع کرد

یه سقلمه هم ب مهیار زد ک خودشو جمع وجور کرد

من:چشما درویش

مستقیم ب مهیار نگاه کردم

ک زد زیر خنده و گفت:باش بابا نزن منو با اون چشمات

من:کجا بریم حالا؟

عرشیا:محوطه

من:باشه

بسمت محوطه راه افتادیم

عرشیا:اول بدو

من:ک چی بشه

عرشیا:چون من میگم

من:منم فک نمیکنم نیازی باشه

عرشیا:باید بدنت نرم شه تا میخوای هدف گیری کنی راحت باشی

من:نرم یا دوی سرعت

عرشیا:سرعت برو

ب جمعیت روبروم نگاه کردم و گفتم:ب اینا نخورم

با فریادش مو ب تنم سیخ شد

دستور داد ک هم روی یه خط صاف وایستن

عرشیا:تو 2دقیقه باید بری و برگردی

بالبخند موذی نگاش کردم

مهیار میدونست چقدر سریع میدوم

من:باش

عرشیا:1

2

3

میدوییدم

فکرم ازاد بود

دور برگشت بودم

سخت نبود

جلوی پای عرشیا ترمز کردم

من:90 ثانیه

بهت زده نگام کرد

من:حالا میرسیم ب تیراندازی هان؟؟؟؟؟؟

عرشیا:مثل اینکه بعله!

ب سمتی اشاره کرد

این اسلحه ک میبینی کلاشینکف.اسلحه ای ک تو زمان جنگ ازش زیاد استفاده میکردن

واست بازش کردم ک قسمت های مختلفش رو ببینی

کالیبرش7.62 میلی متره

کالیبر یعنی قطر دهنه لوله

خان یاtube شیارهایی ک داخل لوله تفنگه واین شیارها باعث دوران گلوله میشه

این شیارها هرچی تعدادش زیادتر باشه.برد گلوله و قدرت تخریبش بیشتره

برد مفیدش 400 متره

برد مفید یعنی مسافتی ک توی تیرانداز میتونی ب راحتی تیراندازی کنی و

باعث میشه هدفت خسارت ببینه

اما برد نهایی مقدار مسافتی ک تو تیراندازی میکنی اما کسی خسارت نمیبینه

ک برای کلاشینکف2000متره!!!!!

تو ممکنه توی حالت های مختلف تیراندازی کنی

پس باید یاد بگیری چ شکلی توی موقعیت های مختلف تیراندازی کنی

برو اونجا وایسا!

ب جایی ک اشاره کرد نگاه کردم

روبروم چندتا بطری شیشه ای بود

پس هدفم اینا بود!!!!!!!

عرشیا:توی حالت ایستاده باید اون پایی ک اسلحه دستته جلو باشه و اون یکی پات عقب

تقریبا زاویه ک دستت ک روی ماشه است 60 درجه است

حالا وایسا!!

ب حالتی ک گفت وایستادم

اسلحه رو داد دستم

یکم هیجان داشتم

عرشیا ب قسمتی اشاره کرد وگفت:از توی این نگاه کن ب هدفت و شلیک کن

من:نمیریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عرشیا:مشقیه!!!(درست نوشتم؟)

من:اکی

ب هدفم نگاه کردم و ب اولی شلیک کردم

ب سرش خورد و شکست

عرشیا:خوبه

بعدی نمیدونم ب کجا خورد واخریش خورد ب وسطش وشکست

بدک نبود

عرشیا:خوبه

نگاهم کرد و باجدیت گفت:مطئنا هدفت اسلحه های کمریه.ن؟

من:بیشتر تمرکزم ب اون سمته

اما ممکنه ب اسلحه های بزرگ هم احتیاج داشته باشم

عرشیا:پس بهتره بیشتر با کلت های کمری اشنات کنم

بعد چندتا اسلحه حرفه ای.چطوره؟

من:خوبه!!

عرشیا:پس امروز بریم سراغ کلت ها بعداز اون تمرین

من:باشه

عرشیا:کلت زعاف ساخت ایران ک توی سال69 توسط وزارت دفاع ساخته شد

وحالا هم نیروی انتظامی .سپاه و ارتش از این سلاح تغذیه میشن

کلت زعاف تقریبا الهام گرفته از سلاح های جنگ جهانی دومه.کالیبرش9 و4تا ضامن

داره.ضامن های قفل بدنه کلت،ضامن تیر نهایی،ضامن اصلی و در نهایت ضامن

نگهدارنده ی خشاب که به ترتیب ضامن ها برای تشریح و بازوبست سلاح - جهت نشان

دادن خلاءخشاب- جهت مسلح شدن ضامن چخماق- جهت بیرون کشیدن خشاب از سلاح

به کار می روند

مثل مونگولا بش نگاه میکردم

عرشیا:حواست هست؟

من:پ ن پ

عرشیا باز شروع کرد: سلاح بنا به گفته هایی 15تیر می خورد و لود کردن آن نیز به

صورت کشش گلنگدن صورت می گیرد

سلاح بعدی توی نیروی انتظامی استفاده میشه!!

P225ساخت کارخانه ی Hekler & Kokhالمان

همون کارخونه ای ک ام ژ3 رو تولید کرد.منظورم همون ژ3

سلاحیه با وزن 1400 گرم و برد مفید 90 متر

باز و بسته کردنش فقط 30 ثانیه طول میکشه ویکی دیگه از مزایاش شلیک مستمر

وخشاب گذاری سریعه

وسلاح اخرSW (Smit&Wesson) ساخت امریکا ک در رژیم گذشته ازش استفاده

میکردن یه نوع سلاح کمری توپی دار

من:توپی دار؟؟؟

عرشیا:یکی از مزایای برجسته این مدل از سلاحهای کمری اینه که تیرانداز می تونه

صددرصد از شلیک اسلحهش مطمئن باشه و معایبی مثه گیر کردن فشنگ تو سلاح مبری

است.یکی از نگرانی های تو توی تیراندازی گیرکردن فشنگ باید باشه ک ممکنه ب

قیمت جونت تموم شه

حالا مکانیزم توپی دار میتونه هر اتفاقی مثه معیوب بودن فشنگ یا نم کشیدن باروت یا

هر چیزی با چرخیدن وقرار گرفتن فشنگ بعدی ب سرعت ب وضعیت عملیاتی ببرگرده

من:چ غلطا

عرشیا:فک کنم واسه امروز کافی باشه!!!

+ تعداد بازدید : 23 |
نوشته شده توسط pedram در 2017-01-08T14:53:27+01:00 و ساعت :